عمران فایل

چشمه اتصال تیر به ستون بتنی و فولادی؛ کنترل و طراحی ورق مضاعف و پیوستگی در چشمه اتصال

علت تاکید زیاد مهندسین بر دقت در طراحی چشمه اتصال تیر به ستون بتنی و فولادی چیست؟ منظور مهندسین از ورق مضاعف در چشمه اتصال چیست؟ کنترل و طراحی ورق پیوستگی به چه صورتی انجام می شود؟

در این مقاله جامع قصد داریم قسمت کوتاهی از طراحی سازه بتنی و فولادی که همان کنترل و طراحی چشمه اتصال است را یاد بگیریم.

فهرست مطالب:

 1. تعریف چشمه اتصال در سازه های بتنی
 2. ضوابط آیین نامه برای طراحی اتصالات قاب های خمشی بتنی
 3. الزامات آیین نامه در خصوص طراحی خاموت های لازم برای چشمه اتصال در قاب های خمشی بتنی با شکل پذیری متوسط
 4. الزامات آیین نامه در خصوص طراحی خاموت های لازم برای چشمه اتصال در قاب های خمشی بتنی با شکل پذیری زیاد
 5. تعریف چشمه اتصال در سازه های فولادی
 6. روش های مختلف تقویت چشمه اتصال در قاب های خمشی فولادی
 7. طراحی سخت کننده های ورق مضاعف برای تقویت چشمه اتصال در قاب های خمشی فولادی
 8. طراحی سخت کننده های قطری برای تقویت چشمه اتصال در قاب های خمشی فولادی
 9. کنترل خمش موضعی بال ستون در مقابل نیروی متمرکز کششی در چشمه اتصال قاب های خمشی فولادی
 10. کنترل تسلیم موضعی جان ستون در مقابل نیروی متمرکز کششی و فشاری در چشمه اتصال قاب های خمشی فولادی
 11. کنترل لهیدگی جان ستون در مقابل نیروی متمرکز فشاری در چشمه اتصال قاب های خمشی فولادی
 12. کنترل کمانش فشاری جان ستون در مقابل یک جفت نیروی متمرکز فشاری در چشمه اتصال قاب های خمشی فولادی
 13. تعریف و طراحی ورق های پیوستگی در چشمه اتصال قاب های خمشی فولادی

چشمه اتصال تیر به ستون بتنی

 • چشمه اتصال در سازه های بتنی چیست ؟

محل اتصال تیر به ستون را اصطلاحاً چشمه اتصال یا Panel Zone می نامند. در سیستم های سازه ای قاب خمشی که اتصالات از نوع صلب می باشند با چشمه اتصال روبرو هستیم. قابلیت ها و مزایای فراوان قاب های بتن آرمه با سیستم باربر جانبی خمشی، از قبیل مدت زمان کوتاه تر جهت اجرا، هزینه پایین تر قالب بندی، فراهم آوردن فضای معماری بزرگتر، کاربرد این سیستم سازه ای را در جامعه بسیار بالا برده است. از این رو طراحی و اجرای اتصالات تیر به ستون در این سیستم سازه ای، که وسیله ای برای انتقال لنگرهای خمشی و نیروهای برشی از تیر به ستون، و عامل اصلی باربری جانبی سازه می باشد، نیازمند توجه بسیار بالایی است.

از آنجایی که این تیرها و ستون ها هستند که با تغییرشکل خود نیروهای جانبی وارد بر سازه را مستهلک می کنند، رفتار ناحیه اتصال در زلزله تأثیر به سزایی در نوع رفتار سازه و جذب انرژی و پاسخ آن دارد و به همین دلیل طراحی و اجرای این ناحیه با دقت زیاد و مطابق با الزامات آیین نامه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

آیین نامه های طراحی ساختمان از قبیل مبحث نهم، تا پیش از این توجه زیادی به ناحیه اتصال تیر به ستون نداشتند، اما پس از خرابی های زیاد در محل اتصالات تیر به ستون در سیستم های سازه ای قاب خمشی (در چشمه اتصال و ستون) در زلزله های اخیر، به علت به کار نرفتن خاموت کافی در این ناحیه و تشکیل مفصل پلاستیک در اتصال و در نهایت ضعف برشی که منجر به شکست ترد برشی در محل اتصال شده، تصمیم به درنظر گرفتن یک سری الزامات در خصوص حداقل آرماتورگذاری عرضی در این ناحیه کردند.

بنابر ضوابط تعیین شده از سوی آیین نامه، در حد فاصل ارتفاع تیر، جهت انتقال برش از تیر به ستون، بایستی تعدادی خاموت در ستون قرار گیرند. که در بند  ۱۸-۱۵-۹  توضیحات مربوط به آن ارائه شده است:

ضوابط چشمه اتصال تیر به ستون بتنی

در رابطه ۹-۱۵-۱۳، Asvmin حداقل سطح مقطع آرماتور برشی در محدوده ای به طول  Sn، fc  مقاومت فشاری مشخصه نمونه استوانه استاندارد بتن بر حسب مگاپاسکال، fyv  مقاومت مشخصه فولادهای عرضی و Sn فاصله بین سفره های آرماتور برشی یا پیچشی در امتداد موازی با آرماتور طولی بر حسب میلی متر می ‌باشد. همانطور که در بند ۹-۱۵-۱۸-۳ دیدیم، آیین نامه در طراحی خاموت ها برای قاب های خمشی با شکل پذیری متوسط و ویژه تفاوت قائل می شود و روابط متفاوتی برای آن ها در نظر می گیرد.

قاب های خمشی با شکل پذیری متوسط:

اتصالات تیر به ستون

منظور از L0 طول ناحیه بحرانی است که در آن باید آرماتور عرضی ویژه به کار برده شود و برحسب میلی متر در روابط قرار می گیرد. معمولاً در نقشه ها آرماتورهای عرضی چشمه اتصال همانند ناحیه L0 ستون ارائه می شوند و به همین علت معمولاً نیازی به محاسبه حداقل خاموت برای چشمه اتصال قاب های خمشی با شکل پذیری متوسط نیست.

قاب های خمشی با شکل پذیری زیاد:

چشمه اتصال در قاب خمشی

Vu: نیروی برشی نهایی موجود، نیوتن

Vr: نیروی برشی مقاوم مقطع، نیوتن

fyd: مقاومت محاسباتی فولاد که برابر است با fy sφ ، مگاپاسکال

Mpr: لنگر خمشی مقاوم محتمل، کیلو نیوتن-میلی متر

Aj: عمق این مقطع برابر با عمق کلی مقطع ستون است. در مواردی که تیر اصلی به تکیه گاهی به پهنای بیشتر اتصال می یابد، عرض موثر اتصال کوچک ترین دو مقدار (الف) و (ب) اختیار شود:

 • عرض تیر به اضافه عمق کل مقطع اتصال.
 • دو برابر کوچک ترین فاصله محور تیر از بر ستون در جهت عمود بر محور تیر.

𝞶c: مقاومت برشی بتن، رابطه (۹-۱۵-۴)، مگاپاسکال

چشمه اتصال تیر به ستون فولادی

 • چشمه اتصال در سازه های فولادی چیست ؟

در قاب های خمشی فولادی، چشمه اتصال ناحیه ای از جان ستون است که میان امتداد بال های بالایی و پایینی تیر متصل به ستون و بال های ستون محصور شده است.  این ناحیه تحت اثر تنش های خمشی و برشی زیادی قرار دارد. معمولاً در تحلیل های انجام شده توسط نرم افزارها، اعضای افقی و عمودی (تیرها و ستون ها) و محل تقاطع آن ها توسط خطوط و نقاطی مدل می شوند و بعد آن ها در تحلیل در نظر گرفته نمی شود.  این بدین معنی است که چشمه اتصال در نرم افزار مدل نشده و در تحلیل در نظر گرفته نشده است و تحلیل انجام شده تصویری ناقص از رفتار قاب خمشی ارائه داده است.  برای رفع این مشکل چشمه اتصال باید به صورت جداگانه کنترل شود. تصاویر زیر به ترتیب نشان دهنده توزیع لنگر خمشی در قاب خمشی فولادی تحت اثر نیروی جانبی وارد شده بر آن، بدون درنظر گرفتن تغییر شکل های چشمه اتصال در تحلیل سازه (تصویر اول) و توزیع لنگر خمشی و نیروی برشی در ستون در قاب خمشی فولادی تحت اثر نیروی جانبی وارد شده بر آن با منظور کردن تغییرشکل های چشمه اتصال در تحلیل سازه (تصویر۲) است.

نحوه توزیع لنگر خمشی در قاب خمشی فولادی تحت تأثیر نیروی جانبی

نحوه توزیع لنگر خمشی در قاب خمشی فولادی تحت تأثیر نیروی جانبی، بدون منظور کردن تغییرشکل های چشمه اتصال در تحلیل سازه

 

نحوه توزیع نیروی برشی و لنگر خمشی در چشمه اتصال تیر به ستون فولادی

نحوه توزیع نیروی برشی و لنگر خمشی در چشمه اتصال در قاب خمشی فولادی تحت تأثیر نیروی جانبی، با منظور کردن تغییرشکل های چشمه اتصال در تحلیل سازه

همانطور که گفتیم چشمه اتصال تیر به ستون فولادی تنها در قاب خمشی در نظر گرفته می شود و در اتصالات مفصلی شاهد چشمه اتصال نخواهیم بود.

چشمه اتصال تیر به ستون فولادی

چشمه اتصال در قاب خمشی فولادی

چشمه اتصال تیر به ستون در قاب خمشی

چشمه اتصال در قاب خمشی فولادی

به هنگام طراحی اتصال تیر به ستون، بایستی برش در چشمه اتصال کنترل شود و اگر ظرفیت برشی چشمه اتصال جوابگوی برش وارده نباشد، توسط سخت کننده های قطری یا سخت کننده های ورق مضاعف تقویت شود. بنابر بند ۱۰-۲-۹-۱۰-۶  مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، برش در چشمه اتصال در حالتی که چشمه اتصال تحت تأثیر نیروهای مشخص شده در شکل ۲۱-۹-۲-۱۰  قرار دارد باید کنترل شود:

کنترل برش در چشمه اتصال تیر به ستون فولادی

شکل ۱۰-۲-۹-۲۱ برش در چشمه اتصال

اگر بخواهیم مطابق تصویر ارائه شده در آیین نامه (شکل ۱۰-۲-۹-۲۱)، برشی که باید چشمه اتصال برای آن طراحی و کنترل شود (مقاومت برشی موردنیاز در چشمه اتصال) را بدست آوریم، طبق رابطه زیر خواهیم داشت:

کنترل برش در چشمه اتصال

 مطابق این بند مقاومت برشی اسمی چشمه اتصال بسته به اینکه تأثیر تغییرشکل آن در تحلیل سازه منظور شده باشد یا نه، و همچنین بسته به مقاومت محوری تسلیم ستون (Pc=Py=AgFy) به صورت زیر محاسبه می شود: (به دلیل اندرکنش نیروی محوری ستون با ظرفیت برشی آن، مبحث دهم مقررات ملی ساختمان Pu را نیز در محاسبات وارد می کند.)

مقاومت برشی چشمه اتصال تیر به ستون فولادی

همچنین آیین نامه می خواهد در صورت جواب ندادن جان ستون در مقابل برش ایجاد شده در چشمه اتصال، چشمه اتصال را توسط سخت کننده های قطری و یا سخت کننده های ورق مضاعف با مقاومتی حداقل برابر با اختلاف مقاومت موردنیاز و مقاومت طراحی در محدوده چشمه اتصال، تقویت کنیم. (این مشکل در ستون ها با مقطع باکس وجود ندارد. چون در ستون های باکس، در حقیقت دو جان وجود دارد و مقاومت برشی موردنیاز تأمین خواهد شد.)

ورق مضاعف در چشمه اتصال

تغییرشکل اتصال به علت تسلیم برشی چشمه اتصال

علت استفاده از وورق مضاعف در چشمه اتصال

تغییرشکل اتصال به علت تسلیم برشی چشمه اتصال

ضوابط استفاده از ورق مضاعف در چشمه اتصال

شکل ۱۰-۲-۹-۲۲ سخت کننده های قطری و ورق های مضاعف در چشمه اتصال

کنترل و طراحی ورق مضاعف در چشمه اتصال

در صورتی که جان ستون جوابگوی برش وارده نباشد باید با استفاده از سخت کننده های ورق مضاعف کمبود مقاومت برشی موردنیاز ستون را تأمین کنیم. این ورق ها باید به صورت جفت و به طور متقارن و موازی با جان ستون در دو طرف آن جوش شوند. جهت طراحی سخت کننده ورق مضاعف جان باید رابطه زیر برقرار شود:

۲(۰٫۶FytzWz) ≥ Vup – φRn

در رابطه فوق در حقیقت Vup – φRn، نشان دهنده میزان مقاومت برشی است که چشمه اتصال کم دارد و باید توسط ورق های مضاعف تأمین شود. عدد ۲ که در سمت چپ رابطه ضرب شده نمایانگر دو ورق مضاعفی است که باید در دو طرف جان ستون جوش شود.

Vup: مقاومت برشی موردنیاز در چشمه اتصال

φRn: مقاومت برشی طراحی در چشمه اتصال (φ=۰/۹)

Fy: تنش تسلیم فولاد

tz: ضخامت ورق مضاعف

wz: پهنای چشمه اتصال که فاصله آزاد بین بال های ستون می باشد. (پهنای ورق مضاعف)

کنترل پایداری ورق های مضاعف:

کنترل ورق مضاعف در چشمه اتصال

dz: عمق چشمه اتصال که فاصله آزاد بین ورق های پیوستگی است.

طبق مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، طراحی ورق مضاعف باید به صورت زیر انجام شود:

ضوابط طراحی ورق مضاعف چشمه اتصال

مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، جهت طراحی لرزه ای قاب های خمشی با شکل پذیری متوسط و ویژه، در بخش طراحی ورق های مضاعف چشمه اتصال، ما را ملزم به رعایت ضوابط دیگری نیز می کند. مطابق بند ۱۰-۳-۸-۴ مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، برای طراحی لرزه ای قاب های خمشی با شکل پذیری متوسط، ورق های مضاعف طراحی شده جهت تقویت چشمه اتصال، ضوابط زیر را نیز باید برآورده کنند:

نحوه انتخاب ورق های مضاف چشمه اتصال تیر به ستون فولادی

انتخاب هایی برای ورق های مضاعف جان

مطابق بند ۱۰-۳-۹-۵ مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، برای طراحی لرزه ای قاب های خمشی با شکل پذیری ویژه، ورق های مضاعف طراحی شده برای تقویت چشمه اتصال، ضوابط زیر را نیز باید برآورده کنند:

نکات تکمیلی طراحی لرزه ای ورق های مضاعف در چشمه اتصال

کنترل و طراحی سخت کننده های قطری

جهت تقویت چشمه اتصال در برابر برش می توان به جای سخت کننده های ورق مضاعف، از سخت کننده های قطری نیز استفاده کرد. البته این کار مشروط به این می باشد که سخت کننده با محور ضعیف قاب تداخل نداشته باشد. این سخت کننده به صورت جفت در دو طرف جان ستون، مستقیماً به ورق های پیوستگی و بال ستون جوش می شود.

جهت طراحی سخت کننده قطری باید رابطه زیر برقرار شود:

φ(AstFycosθ) ≥ Vup – φRn

Ast: مساحت سطح سخت کننده قطری

cosθ= زاویه سخت کننده با افق

φ = ۰٫۹

کنترل و طراحی ورق های پیوستگی:

پس از طراحی اتصال بال ها و جان تیر به ستون، بایستی کنترل های خمش موضعی بال ستون در مقابل نیروی متمرکز کششی، تسلیم موضعی جان ستون در مقابل نیروی متمرکز کششی و فشاری، لهیدگی جان ستون در مقابل نیروی متمرکز فشاری و کمانش فشاری جان ستون در مقابل یک جفت نیروی متمرکز فشاری انجام شود و در صورت نیاز جان و بال های ستون را توسط ورق پیوستگی (Stiffener) که در امتداد بال های تیر قرار می گیرند، تقویت کرد.

ورق پیوستگی

در حقیقت از ورق های پیوستگی، جهت افزایش مقاومت و سختی بال و یا جان ستون در محل اعمال یکی نیروی متمرکز استفاده می شود. این ورق ها توسط جوش نفوذی به لبه داخلی بال های ستون و به وسیله جوش گوشه و یا جوش نفوذی نسبی به جان ستون متصل می شوند. جوش های که برای اتصال ورق پیوستگی به بال ستون به کار می روند باید توانایی انتقال نیروی کششی و فشاری ایجاد شده در بر ستون را داشته باشند.

کنترل خمش موضعی بال در مقابل نیروی متمرکز کششی:

طبق بند ۱۰-۲-۹-۱۰-۱ مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، احتمال خمش موضعی بال ستون در برابر نیروی متمرکز بال کششی تیر باید بررسی شود:

ورق پیوستگی چیست؟

تأثیر ورق های پیوستگی در مقابله با خمش موضعی بال ستون در اثر نیروی متمرکز کششی

کنترل تسلیم موضعی جان در مقابل نیروی متمرکز کششی و فشاری:

طبق بند ۱۰-۲-۹-۱۰-۲ مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، احتمال تسلیم موضعی جان ستون در برابر نیروی های بال فشاری و کششی تیر باید بررسی شود:

کنترل تسلیم موضعی جان در برابر نیرو

کنترل لهیدگی جان ستون در مقابل نیروی متمرکز فشاری:

طبق بند ۱۰-۲-۹-۱۰-۳ مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، احتمال لهیدگی جان ستون در اثر نیروی متمرکز فشاری تیر باید بررسی شود:

لهیدگی جان ستون در مقابل نیروی متمرکز فشاری

کنترل کمانش فشاری جان ستون در مقابل یک جفت نیروی متمرکز فشاری:

طبق بند ۱۰-۲-۹-۱۰-۵ مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، احتمال کمانش فشاری جان ستون در مقابل یک جفت نیروی متمرکز فشاری باید بررسی شود:

کمانش فشاری جان ستون در مقابل یک جفت نیروی متمرکز

پس از محاسبه Rnφ (مینیمم Rnهای محاسبه شده)، مساحت سطح سخت کننده ها (ورق های پیوستگی) به صورت زیر بدست می آید:

فرمول کنترل ورق پیوستگی در چشمه اتصال

 

 

همانطور که در بندهای فوق ذکر شد، سخت کننده های مورد نیاز جان ستون باید مطابق الزامات بند ۱۰-۲-۹-۱۰-۷ مبحث دهم مقررات ملی ساختمان طراحی شوند، که خلاصه این بند در قالب ضوابط به صورت زیر خواهد بود:

طراحی ورق سخت کننده

 

 

 

 

bst : پهنای سخت کننده ها

tst : ضخامت سخت کننده ها

twc : ضخامت جان ستون

bfb : پهنای بال تیر

tfb : ضخامت بال تیر

tp : ضخامت ورق اتصال (که بار متمرکز را وارد می کند.)

در طراحی لرزه ای باید علاوه بر الزامات بند ۱۰-۲-۹-۱۰-۷ برای طراحی ورق های پیوستگی، الزامات بند ۱۰-۳-۸-۵ مبحث نهم مقررات ملی ساختمان نیز رعایت شود:

ورق پیوستگی در چشمه اتصال تیر به ستون فولادی

برای تثبیت مطالب ذکر شده و آشنایی با کاربرد روابط در حل مسائل، یک مثال ارائه می کنیم.

مثال: مطلوب است کنترل برش در چشمه اتصال مربوط به اتصال تیر IPE400 به ستون IPB300، و طراحی ورق های مضاعف و پیوستگی در صورت نیاز. (فولادها نیز از جنس ST37 می باشند و ضخامت ورق روسری برابر ۳٫۶ سانتی متر و ضخامت ورق زیرسری برابر ۳ سانتی متر می باشد.)

توجه: از حداکثر ظرفیت خمشی تیرها برای طراحی استفاده شده است.

حل:

IPE400: (bf=18 cm, tf=1.35 cm, tw=0.86 cm, Zp=1307 cm3)

IPB300: (d=30 cm, bf=30 cm, tf=1.9 cm, tw=1.1 cm, kc=4.6 cm, h-2c=20.8 cm)

الف-تعیین نیروهای کششی و فشاری در بال تیر

Cu=Tu=(MU/d)

جهت محاسبه نیروهای کششی و فشاری ایجاد شده در بال تیر، نیاز به محاسبه Mu (مقاومت خمشی موردنیاز اتصال تیر به ستون) داریم. محاسبه این مقدار بنابر بند ۱۰-۳-۷-۲ مبحث نهم مقررات ملی ساختمان انجام می شود:

طراحی اتصالات تیر به ستون

ضرایب مورد استفاده در طراحی چشمه اتصال

 

Mu=1.1 RyMp =1.1RyZpFy

Mu=1.1(1.2)(1307 ×۲۴۰۰)=۴۱۴۰۶Kgf.m

Cu=Tu=(Mu/d)=((41406×۱۰۲)/۴۰)=۱۰۳۵۱۴Kgf

ب-کنترل خمش موضعی بال ستون در مقابل نیروی کششی بال تیر

Rn=6.25Fyftf2 = 6.25(2400)(1.9)2 = 54150 kgf

φRn=0.9 (54150) = 4835 kgf

پ-کنترل تسلیم موضعی جان ستون در مقابل نیروی فشاری بال تیر

Rn =Fywtw(5k+Lb)=2400×۱٫۱(۵×۴٫۶+۳)=۶۸۶۴۰ kgf

φRn = 1(6840)=68640 kgf

ت-کنترل لهیدگی جان ستون در مقابل نیروی فشاری بال تیر

کنترل لهیدگی جان ستون

 

 

 

 

ث-کنترل کمانش فشاری جان ستون در مقابل یک جفت نیروی متمرکز فشاری

 

کنترل کمانش فشاری جان ستون

 

 

 

حال باید از بین Rnφ های محاسبه شده در کنترل های مختلف، مقدار مینیمم آن ها را جهت طراحی ورق پیوستگی در نظر بگیریم.

طراحی چشمه اتصال فولادی

 

 

 

 

حال باید ابعاد ورق پیوستگی را به گونه ای در نظر گرفت که الزامات آیین نامه رعایت شود:

کنترل چشمه اتصال تیر به ستون فولادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ج-کنترل برش در چشمه اتصال

Vup=(Mu1/db1)+(MU2/db2) – Vu

جهت اطمینان Vu را برابر صفر در نظر می گیریم.

Vup=103514+103514=207028 kgf

با فرض منظور کردن تأثیر تغییر شکل چشمه اتصال در تحلیل سازه و در نظر گرفتن Pu≤۰٫۷۵Pc خواهیم داشت:

گام به گام طراحی چشمه اتصال

 

 

 

 

 

طراحی ورق مضاعف جهت تقویت چشمه اتصال:

طراحی ورق مضاعف

 

 

 

 

 

عرض ورق مضاعف بسته به طول جوش ورق به ستون تعیین می شود.

نتیجه گیری

در چشمه های اتصالی که از نظر مقاومت برشی ضعف دارند و جابجایی تیر و ستون ها بیش از حد مجاز بوده، می توان این ضعف را با تقویت آن به وسیله ورق های مضاعف یا قطری بر طرف کنیم. همچنین در قاب های بتنی می توان این ضعف را از طریق تأمین حداقل خاموت موردنیاز برای این منطقه طبق آیین نامه، جبران کرد.

در کنار این ها آموختیم که جهت عملکرد خوب اتصال، باید یک سری ورق هایی را تحت عنوان ورق های پیوستگی به بال ها و جان ستون جوش داد. این ورق ها از خمش موضعی بال های ستون، تسلیم موضعی جان ستون، لهیدگی جان ستون، کمانش جانبی و فشاری آن جلوگیری می کنند.

منابع

 1. مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، ویرایش سال ۱۳۹۲٫
 2. مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، ویرایش سال ۱۳۹۲٫
 3. جزوه طراحی لرزه ای قاب های خمشی فولادی Michael D. Engelhardt
مهندس فاطمه فدائی

نوشته‌های مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه

 • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
 • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.
دیدگاه‌ها

*
*

0